Lịch Kính Nhớ & Phụng Vụ
Tin mới nhất
LỊCH CÔNG GIÁO 2019
Radio & website liên kết

CHƯƠNG V: ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG

Chúng ta là những thành viên trong Ban Chấp Hành phải làm sao thấm nhuần đức khiêm nhường để có sự gắn bó đoàn kết yêu thương nhau, tránh sự chia rẽ bất hòa. Có đức khiêm nhường sẽ làm cho đoàn thể vững mạnh. Có đức khiêm nhường  tức có được sự nâng đỡ của Chúa.

Vì lòng  yêu mến Thánh tâm, chúng ta cần phải Phạt tạ Thánh Tâm; đền tạ những tội lỗi, những khinh mạn dễ duôi của con người  đã xúc phạm đến Thánh Tâm Chúa. Muốn Phạt tạ, mọi người cần phải có đức khiêm nhường. Người chịu đựng được sự rẽ khinh của người khác là người có  đức khiêm nhường, sự khiêm tốn hiền hòa luôn chiếm được thiện cảm của người khác. Sự khiêm nhường phải được xuất phát từ trong tim, từ đó mới thuyết phục được mọi người.

Phần 3: Khiêm nhường là nền tảng của các nhân đức

     Sự kiêu căng  là đầu mối  các tội lỗi. Người có tính kiêu căng luôn muốn làm việc theo ý mình.   Đức khiêm nhường đối lập với tính kiêu căng.“Khiêm nhường là nền tảng của mọi nhân đức”.

      Về khía cạnh Đức Tin,  nếu thiếu sự khiêm nhường  khó có lòng tin tuyệt đối  vào Chúa. Chẳng hạn như Thánh Phêrô, mặc dù không hiểu gì khi nghe Chúa nói: “ Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì sẽ được sống muôn đời”,(Ga 6,51),  nhưng vì lòng khiêm nhường nên vẫn đi theo Chúa – “Bỏ Thầy  con biết đến với ai”.( Ga 6,68) – Mẹ Maria khiêm nhường  vâng theo ý Chúa, trong khi không hiểu gì về kế hoạch cứu chuộc nhân loại của Thiên Chúa. Trong cuộc sống, chúng ta gặp nhiều việc buồn phiền, nhưng chúng ta không thể nghiệm ra được ý Chúa định; nhờ Đức khiêm nhường,  Chúa sẽ soi sáng cho chúng ta  từ từ hiểu ra mọi việc mà Chúa khiến cho ta phải gánh vác.

     Về khía cạnh Đức Cậy, sự khiêm nhường giúp cho ta biết phó thác tất cả nơi Chúa. Người không phó thác chỉ tin vào mình mà không cậy nhờ tình yêu thương của Chúa. Đức Maria và Thánh Giuse vâng lệnh truyền của Chúa Thánh Thần  mà phó thác cả đời mình cho Chúa. Người ỷ lại mình  không thể có được Đức Cậy.

     Về khía cạnh Đức Mến, người không khiêm nhường thì không thể có lòng yêu thương anh em được. Phải biết hạ mình xuống mới có được lòng yêu thương. lòng tha thứ và luôn chấp nhận sự nhường nhịn.

     Trong ba khía cạnh trên đây, người có tính kiêu căng ngạo mạn xét cho cùng thì không có được nhân đức nào cả. Người nhân đức luôn có Đức khiêm nhường là nền tảng.

Phần 4Người thiếu khiêm nhường  sẽ dễ trở nên mù quáng 

     Thiếu khiêm nhường sẽ dẫn chúng ta đến đầy khuyết điểm  tật xấu, không chịu nghe ai cả,  chỉ biết viện lý do để không vâng lời, không thèm nghe những gì khác với ý của mình. Đức khiêm nhường là chấp nhận vâng lời, là vâng theo ý Chúa.

     Người thiếu khiêm nhường sẽ bất chấp kỷ luật, trong việc phục vụ Hội đoàn không thèm nghe theo sự hướng dẫn, hoặc không chịu làm những việc được phân công trái ý của mình,  thiểu số  không  phục tùng đa số . . . những việc trên đây dẫn đưa ta thành người vô kỷ luật và là mầm mống của sự chia rẽ trong tổ chức.

     Người thiếu khiêm nhường là thiếu sự khôn ngoan, luôn cho mình là hay là đúng, chẳng tiếp thu được cái tốt của người khác. Tự đề cao mình là tài giỏi hơn người.

     Người thiếu khiêm nhường luôn  thiếu đức Bác ái, muốn thể hiện được lòng yêu thương phải biết hạ mình. Chúa hạ mình rửa chân cho các môn đệ, hạ mình xuống làm người để thể hiên tình yêu thương nhân loại. Phải luôn biết nhường nhịn nhận phần thiệt về mình và hy sinh cho người khác.

    Người thiếu khiêm nhường khó hòa thuận với mọi người, chỉ biết đua đòi, lúc nào cũng muốn hơn người khác, không chấp nhận sự chung sống bình an với mọi người.

    Người thiếu khiêm nhường khó hoàn thành nhiệm vụ, muốn làm theo ý riêng của mình cho được nổi danh, hoặc nhận nhiều việc nhưng làm không ra trò, làm để mọi người chú ý đến mình, chứ không phải toàn tâm toàn ý để làm hết nhiệm vụ đã nhận lãnh. Nhũng người này thường nhận nhiệm vụ chỉ là chiếu lệ, thiếu ý thức trách nhiệm, luôn nhận phần tốt về mình, đùn đẩy cái khó cho người khác, dẫn đến sự trì trệ trong tổ chức.

     Chúng ta là những thành viên trong Ban Chấp Hành phải làm sao thấm nhuần đức khiêm nhường để có sự gắn bó đoàn kết yêu thương nhau, tránh sự chia rẽ bất hòa. Có đức khiêm nhường sẽ làm cho đoàn thể vững mạnh. Có đức khiêm nhường  tức có được sự nâng đỡ của Chúa. Thánh Thần Chúa  là nguồn an ủi cho đời sống khiêm nhường của người tông đồ.

    “ Đức khiêm nhường luôn mang lại điều bình an hạnh phúc,

      Tính kiêu căng dẫn đưa đến sự tan rã bất hòa “.

                                                                        Lược ghi:  Pet. Minh Sơn

Số lượt truy câp bài viết: (426)